SERVOKON SYSTEMS LTD.

Variac Type Servo Three Phase Stabilizer